Afdrukken
 Beleidsuitgangspunten:
 • Het Gilde richt haar maatschappelijke activiteiten op jongeren in het algemeen, op ouderen en gehandicapten met een beperkt inkomen en door haar geïdentificeerde sociaal zwakkere groepen in de samenleving.
 • Het Gilde ontplooit haar activiteiten op basis van de behoefte in haar omgeving aan maatschappelijke - en sociale ondersteuning voor bepaalde doelgroepen.
 • Het aanbod van vrijwilligers is bepalend voor de door het Gilde op te zetten activiteiten.
 • De competentie van de vrijwilligers wordt beoordeeld door specialisten binnen het bestuur van het Gilde, alvorens deze worden bemiddeld.
 • Het gilde behoudt zich het recht voor om een Verklaring Van Goed Gedrag (VOG) te vragen van iedere aangemelde vrijwilliger, op basis waarvan het Gilde besluit tot inzet dan wel tot afwijzing van deze vrijwilliger.
 • Voor het creëren van een veilige omgeving zijn gedragsregels gedefinieerd waar iedere nieuwe vrijwilliger op wordt gewezen.
 • Het Gilde onderkent activiteiten waarvoor subsidie en sponsoring wordt gezocht en sociale activiteiten, waarvan de kosten door de deelnemers worden gedragen.
 • Voor door vrijwilligers uitgevoerde maatschappelijke diensten kunnen de ontvangers van deze, een donatie storten op rekening van de stichting.
 • Het Gilde treedt op als bemiddelaar tussen vraag en aanbod voor de gedefinieerde activiteiten. Voor de uitvoering is zij geen partij en kan zij ook geen verantwoordelijkheid nemen.
 • Het Gilde biedt geen diensten aan die concurreren met commerciële organisaties.
 • De door Het Gilde bemiddelde diensten vinden plaats tegen kostprijs, d.w.z. de door de vrijwilliger gemaakte kosten worden direct doorberekend aan de vrager van de dienst.
 • De kosten van het kantoor houden van de Stichting worden gedragen door een deel van de activiteiten.
 • Het Gilde kent alleen onbezoldigde vrijwilligers en geen betaalde medewerkers.
 • Door haar sociale activiteiten biedt het Gilde de mogelijkheid aan vrijwilligers en anderen gezamenlijk een sociaal netwerk te vormen, dit ter bestendiging van hun actieve participatie aan de samenleving.