Afdrukken

AANNAME VRIJWILLIGER:

Bij de aanname van de vrijwilliger wordt aangegeven :

Dat hij/zij geen vergoeding ontvangt en geen geld mag aannemen van deelnemers.

Dat alleen gemaakte kosten worden vergoed daar waar dat is aangegeven voor de betrokken activiteit. Wel kan gewezen worden op een donatie aan het Gilde voor bewezen diensten. Mocht dit voorkomen en het geld verdwijnt in eigen zak, dan wordt in overleg besloten om afscheid te nemen van deze vrijwilliger (eventueel een eerste waarschuwing)Zich niet houden aan gedragsregels, wordt gevolgd door een gesprek waarvan de uitkomst kan zijn het einde van de relatie met het Gilde.  

GEDRAGSREGELS (VRIJWILLIGE) MEDEWERKER

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers bij begeleiding van deelnemers:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de persoon in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 
2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met deelnemers door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 1 augustus 2019 vastgesteld door het bestuur van het Gilde Alphen aan den Rijn.