Afdrukken

PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON

Bij de vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers en medewerkers van Het Gilde, terecht voor meldingen over ongewenst gedrag zoals: -agressie en geweld -seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten -pesten -discriminatie.

Dit geldt ook voor het gedrag van Gilde vrijwilligers naar minderjarigen en andere personen ten tijde dat zij diensten van het Gilde afnemen.(deze personen hierna benoemd als andere)

Bij ongewenst gedrag gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit. Het gaat er bij ongewenst gedrag om dat het gedrag door de persoon als ongewenst wordt beschouwd en dat dit gedrag, naar objectieve maatstaven die in de maatschappij van toepassing zijn, als ongewenst wordt beschouwd. Deze procedure is dus vooral gericht op onheuse bejegening.

De rol van een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid.

De vertrouwenspersoon onderneemt alleen iets als de aangever dat zelf wil en biedt opvang. De vertrouwenspersoon bekijkt alle opties met de aangever en inventariseert alle gevolgen van de mogelijkheden.
Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers, vrijwilligers en anderen. Er is een geheimhoudingsplicht.

Procedure:

 1. Een medewerker, vrijwilliger of andere die geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, agressie en/of geweld, pesten of discriminatie kan bij de vertrouwenspersoon een melding indienen, bij voorkeur schriftelijk.
 2. Een melding kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht. Van een mondelinge melding wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend door de aangever en door de vertrouwenspersoon. De aangever krijgt een afschrift van dit verslag. De vertrouwenspersoon adviseert en overlegt met de aangever of de procedure moet worden voortgezet. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
 3. Vertrouwenspersoon stelt het bestuur in kennis van het feit dat hij/zij een melding onderzoekt. Indien de melding een bestuurslid betreft, stelt de vertrouwenspersoon een van de (andere) leden van het dagelijks bestuur hiervan in kennis.
 4. De vertrouwenspersoon onderzoekt de melding door aangever en aangeklaagde buiten elkaars aanwezigheid te horen. Dit horen geschiedt uiterlijk binnen twee weken nadat de melding ingediend is.
 5. Indien de aangeklaagde weigert te worden gehoord zal de vertrouwenspersoon per aangetekende brief betrokkene uitnodigen alsnog schriftelijk of mondeling te reageren. Voldoet de aangeklaagde niet aan dit verzoek dan wordt de weigering in de procedure opgenomen.
 6. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon, met in acht neming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, andere personen die bij de kwestie betrokken zijn, horen.
 7. Van een strafbaar feit wordt het (overige) bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld.
 8. De vertrouwenspersoon rapporteert zijn/haar bevindingen en geeft aan of de melding gegrond of ongegrond is gebleken. Aangever en aangeklaagde ontvangen een afschrift van het rapport.
 9. De vertrouwenspersoon stuurt het rapport vergezeld van een advies over eventuele maatregelen naar het bestuur.
 10. Indien aangever tijdens de procedure de melding intrekt, wordt dit door de aangever, bij voorkeur schriftelijk, aan vertrouwenspersoon meegedeeld.
 11. Na ontvangst van het rapport en advies wordt dit onderwerp op de eerstvolgende agenda van de vergadering van het bestuur geagendeerd.
 12. Het (overige) bestuur neemt eventuele maatregelen en stelt hiervan aangever en aangeklaagde schriftelijk op de hoogte.
Vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon voor Gilde Alphen aan den Rijn is
Mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.